Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 102 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [12 z 4631]

Instrukcja sporządzenia listy płac w 2017 r.

Obowiązujące przepisy nie zawierają wzoru listy płac, co oznacza, że pracodawca może ustalić ten wzór we własnym zakresie. Jakie elementy powinna mieć lista płac, aby pracodawca mógł wywiązać się z ciążących na nim obowiązków w zakresie odprowadzenia podatku i składek ZUS w prawidłowej wysokości?

Krok 1. Wykaż przychód pracownika w podziale na składniki wynagrodzenia

Przychodem pracownika są m.in. następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, inne nieodpłatne świadczenia oraz te przychody, które są zwolnione z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Pamiętaj, że:

1) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania), z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku i wymienionych w ustawie o pdof oraz od których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej;

2) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem:

● wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków, a także

● przychodów zwolnionych z tych składek i wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przeczytaj więcej>>>

VAT 2017. Komentarz

VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację, oraz 1 marca i 1 września 2017 r.

Kup już za: 299.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00